Skip to main content

Meltech 🗲 Algemene elektriciteitswerken

Betrouwbaarheid en kwaliteit, altijd op het juiste spanningsniveau

Meltech | Algemene elektriciteitswerken

Betrouwbaarheid en kwaliteit, altijd op het juiste spanningsniveau

Algemene voorwaarden

Bij ondertekening van de offerte zal een voorschot gevraagd worden van 30 % bij facturen met een bedrag van meer dan 1000 euro. Dit voorschot dient gestort te worden binnen de 8 dagen na ondertekening van de offerte. Zoniet vervallen alle overeengekomen prijsafspraken.

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen of vergissingen en binden de klant of Meltech niet. Zij blijven geldig voor een termijn van 6 weken vanaf de datum vermeld op de offerte. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de offerte.

Opmerkingen op, of betwisting van, deze factuur moeten aangetekend verzonden worden aan Meltech en dit binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

De geleverde materialen blijven volledig eigendom van de firma Meltech tot de volledige betaling van alle facturen zijn voldaan. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aangericht aan of diefstal van door ons op de werf geleverde materialen. Ingeval de levering van grondstoffen en materialen zou geschieden in onafgewerkte of onbewoonde gebouwen, dient de klant in te staan voor beveiliging en/of bewaking van deze goederen.

Onze facturen zijn, behoudens andersluidende vermelding op de factuur, betaalbaar binnen 7 dagen na de factuurdatum. Het bedrag van elke factuur dat niet betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 90,00. Tevens zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan 1,5 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

Elke annulatie van de overeenkomst door de klant dient schriftelijk te gebeuren. In dergelijk geval is Meltech gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 20%.